Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door STIBA- leden van overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen zijn de STIBA Garantievoorwaarden van toepassing.
  1.2 STIBA-leden zijn die ondernemingen welke als lid door het Bestuur van STIBA krachtens artikel 3 van de Statuten van genoemde Vereniging zijn toegelaten en welke herkenbaar zijn aan het STIBA-schild. Tevens zijn de STIBA-leden te vinden op de website van STIBA.
  1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden De Ooyevaar slechts voor zover deze de gelding daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk heeft vastgelegd. Bij verwijzing door de koper naar eigen voorwaarden, gelden bij uitsluiting de onderhavige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 1. Overeenkomst
  2.1 Indien de overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door De Ooyevaar, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke dan wel elektronische opdrachtbevestiging door De Ooyevaar.
  2.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van De Ooyevaar binden De Ooyevaar niet dan nadat en voor zover zij door De Ooyevaar schriftelijk dan wel elektronisch zijn bevestigd.
 1. Prijzen
  3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief B.T.W. al dan niet berekend via de B.T.W. marge regeling van De Ooyevaar.
  3.2 Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  3.3 Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij binden De Ooyevaar niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.
 1. Levering
  4.1 Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van De Ooyevaar. Op de koper rust een afnameplicht, tenzij De Ooyevaar hierbij geen redelijk belang heeft.
  4.2 Zodra de zaak klaar staat voor levering dan wel verzending, draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van De Ooyevaar te wijten. Indien de koper na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal De Ooyevaar gerechtigd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de kosten van opslag van de zaak aan de koper in rekening te brengen.
  4.3 De verkochte zaak zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.
  4.4 Vervoer en verzending van verkochte zaken door De Ooyevaar vindt geheel plaats voor rekening en risico van de koper.
 1. Leveringstermijn
  5.1 Levertijden worden in overleg en bij benadering door De Ooyevaar vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij mondelinge en schriftelijke orderbevestiging.
  5.2 In geval van niet tijdige levering is De Ooyevaar niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper De Ooyevaar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper De Ooyevaar een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
  5.3 Voor zover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van dit artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.
 1. Betaling
  6.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant. Bij koop op afstand kan De Ooyevaar de koper diverse betalingsmogelijkheden aanbieden, waaronder iDeal en creditcards in een beveiligde omgeving en de mogelijkheid van eenmalige machtiging.
  Bankgegevens van de koper zullen door De Ooyevaar niet worden opgeslagen. De koper is er zich van bewust dat betaling via internet risico’s kan meebrengen. Betalingen via internet zijn voor eigen risico van de koper. De Ooyevaar is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de koper betalingen uitvoert.
  6.2 Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum.
  6.3 Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldag.
  6.4 In geval van lid 3 van dit artikel heeft De Ooyevaar binnen de termijn van artikel 7:44 BW het recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die verklaring wordt de koop ontbonden.
  6.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die van incassobureau’s, deurwaarders, advocaten daaronder begrepen die voor De Ooyevaar verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso’s met een minimum van € 50,00.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  7.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens De Ooyevaar uit hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van De Ooyevaar.
  7.2 De koper is niet gerechtigd geleverde zaken zolang deze niet betaald zijn aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.
  7.3 De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.
 1. Tekortkomingen/klachten
  8.1 Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in de vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen per omgaande doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de zaak aan De Ooyevaar gemeld te worden. Deze melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer.
  8.2 Koper dient De Ooyevaar in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren. Niet voldoen aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken.
  8.3 Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan De Ooyevaar te vergoeden.
  8.4 De bepalingen van dit artikel 8 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de Garantievoorwaarden van STIBA.
 1. Overmacht
  9.1 Indien De Ooyevaar geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan De Ooyevaar worden toegerekend indien De Ooyevaar de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een -al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van De Ooyevaar is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:
 • tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs;
 • oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
 • sabotage, boycot, staking of bezetting;
 • machineschade;
 • diefstal uit de magazijnen;
 • bedrijfsstoornissen;
 • maatregelen van de overheid;
 • slecht weer;
 • blikseminslag;
 • brand.
9.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, De Ooyevaar niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan De Ooyevaar naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 1. Gebruik van de zaak
  10.1 Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door De Ooyevaar voorgeschreven gebruiksvoorschriften.
  10.2 Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en koper De Ooyevaar aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in de door De Ooyevaar geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.
  10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en lid 2 van dit artikel is De Ooyevaar nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, De Ooyevaar te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.
 1. Aansprakelijkheid
  11.1 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor De Ooyevaar rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van De Ooyevaar het factuurbedrag niet te boven gaat.
  11.2 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.
  11.3 Behoudens voor zover op De Ooyevaar enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper De Ooyevaar tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van De Ooyevaar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat De Ooyevaar in de verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden.
  11.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt De Ooyevaar alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.
  11.5 Artikel 9 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
 1. Ontbinding
  12.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluitend plaats door een schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot De Ooyevaar richt, zal de koper te allen tijde eerst De Ooyevaar schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen deugdelijk na te komen.
  12.2 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet.
  12.3 Indien De Ooyevaar instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft deze het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.
  12.4 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door het STIBA- lid verrichte prestaties en heeft De Ooyevaar onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties onverminderd het recht van het STIBA- lid om haar prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.
 1. Geschillen
  13.1 Op alle transacties tussen De Ooyevaar en koper is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
  13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten met De Ooyevaar zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de STIBA-Klachtencommissie. Deze commissie beslist volgens het STIBA Klachtenreglement.
  13.3 De klachtenprocedure laat het beroep van de koper op de bevoegde rechter onverlet.