Warunki gwarancji

1.1     Z wyjątkiem części elektronicznych, używane części samochodowe, które firma De Ooyevaar sprzedała i dostarczyła kupującym, są objęte gwarancją. 

1.2     Oprócz warunków gwarancji STIBA do części używanych wymienionych w poprzednim punkcie mogą mieć zastosowanie także warunki BOVAG/STIBA i/lub te dotyczące „zielonej gwarancji” FOCWA.

2.    Kupujący może wobec firmy De Ooyevaar wysuwać roszczenia wynikające z gwarancji, które dotyczą danej umowy lub danej faktury wyłącznie za pomocą formularza, a tam gdzie możliwe jest jej zastosowanie, karty gwarancyjnej dotyczącej danej rzeczy. Jeżeli dotyczy to rzeczy, która została opatrzona przez firmę De Ooyevaar oznaczeniem lub kodem, kupujący może wysuwać roszczenia wynikające z gwarancji tylko wtedy, gdy podczas dochodzenia roszczenia gwarancyjnego określone oznaczenie lub kod pozostał nienaruszony.

3.    Nie ma możliwości przeniesienia roszczeń gwarancyjnych kupującego na osoby trzecie.

4.    Firma De Ooyevaar oferuje gwarancję na okres jednego miesiąca od dnia dostawy rzeczy do kupującego. Jeżeli w ciągu okresu gwarancyjnego w przypadku normalnego użytkowania na rzeczy powstaną wady, kupujący ma prawo zgłosić dostarczoną rzecz firmie De Ooyevaar do naprawy lub wymiany, wedle uznania De Ooyevaar, zgodnie z pkt. 8 obowiązujących Ogólnych warunków.

5.    Transport rzeczy zgłoszonej do naprawy lub wymiany z i do firmy De Ooyevaar jest realizowany na koszt De Ooyevaar. W przypadku niewłaściwego zamówienia i/lub gdy naprawa lub wymiana zgłoszonej rzeczy w ramach niniejszych warunków gwarancyjnych nie jest możliwa z tyt. gwarancji, koszt transportu rzeczy z i do firmy De Ooyevaar ponosi kupujący.

6.    Firma De Ooyevaar, o ile spełnione zostały zapisy niniejszych warunków gwarancji oraz pkt. 8 Ogólnych warunków, zobowiązuje się naprawić bądź zastąpić podobną rzeczą rzecz zgłoszoną do naprawy lub wymiany w rozsądnym terminie, chyba że firma De Ooyevaar nie będzie w stanie tego zrobić, wówczas De Ooyevaar dokona zwrotu kwoty zakupu w gotówce.

7.    Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do rzeczy odebranej przez kupującego po naprawie/wymianie.

8.    Kupujący nie może wysuwać roszczenia z tyt. gwarancji, jeżeli:
a. kupujący uzyskał niewłaściwą lub niewystarczającą informację dotyczącą marki i rodzaju zakupionej rzeczy / bądź zakupionego pojazdu, do którego przeznaczona jest dana część;
b. kupujący wykonał bądź zlecił wykonanie prac, wł. z, przy czym bez ograniczania do naprawy, modyfikacji oraz demontażu zakupionych produktów;
c. mowa jest o nieodpowiednim i/lub nienależytym montażu/użytkowaniu zakupionej rzeczy lub w przyp. użytkowania pojazdu, w którym zakupiona rzecz została zamontowana, w celach innych niż normalny ruch (np. testy prędkości, próby niezawodności, zbyt dużego obciążenia dotyczącego połączenia samochodu osobowego z przyczepą lub karawanem itp.);
d. postąpiono wbrew któremukolwiek postanowieniu z Ogólnych warunków lub warunków gwarancyjnych, o ile ustalono przepadek roszczeń.

9.    Kupujący nie może z tyt. gwarancji wysuwać żadnego roszczenia o odszkodowanie z wyjątkiem, gdy firma De Ooyevaar jest do tego zobowiązana na podstawie obowiązujących Ogólnych warunków.

10.    Firma De Ooyevaar ma prawo odstąpić od niniejszych warunków gwarancji, jeżeli przed zawarciem umowy kupujący został o tym wyraźnie poinformowany, a warunki te zostały określone w formie pisemnej pomiędzy firmą De Ooyevaar a kupującym.